ผู้แทน สมาคมหรือมูลนิธิ​

นายกร พงษ์เถื่อน

นางสาวนุสรา อุปเสน

นางฉวีวรรณ วิจฝัน

ผู้แทน สมาคมหรือมูลนิธิ

นายกร พงษ์เถื่อน

นางสาวนุสรา อุปเสน

นางฉวีวรรณ วิจฝัน

ผู้แทน สมาคมหรือมูลนิธิ

นางสาวชัชวาล ชูวา

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายชุมสันต์ ฉายภักดี

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายจงกล เศรษฐกร

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้แทน สมาคมหรือมูลนิธิ

นายกร พงษ์เถื่อน

นางสาวนุสรา อุปเสน