รายชื่อกรรมการซึ่งเป็นคณบดีหรือ หัวหน้าหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา

สาขาการแพทย์แผนไทย

นางอัจฉรา แก้วน้อย

นางสาวณิศรา ชัยวงศ์

นายกิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

-

นายแสงสิทธิ์ กฤษฎี

นางสาวสิริภัทร ชมัฒพงษ์

รายชื่อกรรมการซึ่งเป็นคณบดี
หรือ หัวหน้าหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา

สาขาการแพทย์แผนไทย

นางอัจฉรา แก้วน้อย

นางสาวณิศรา ชัยวงศ์

นายกิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

-

นายแสงสิทธิ์ กฤษฎี

นางสาวสิริภัทร ชมัฒพงษ์

ข่าวล่าสุด

รายชื่อกรรมการซึ่งเป็นคณบดี
หรือ หัวหน้าหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา

สาขาการแพทย์แผนไทย

นางอัจฉรา แก้วน้อย

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
ตัวอย่างคุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายพิพัฒน์ แก้มอุดม

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
ตัวอย่างคุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นางสาวกันยานุช เทาประเสริฐ

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
ตัวอย่างคุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

นายประวิทย์ อัครเสรีนนท์

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
ตัวอย่างคุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายวิชาญ เกิดวิชัย

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
ตัวอย่างคุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นางสาวปราวรี ภูนีรับ

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
ตัวอย่างคุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการซึ่งเป็นคณบดี
หรือ หัวหน้าหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา

สาขาการแพทย์แผนไทย

นางอัจฉรา แก้วน้อย

นางสาวณิศรา ชัยวงศ์

นายกิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

นายประวิทย์ อัครเสรีนนท์

นายแสงสิทธิ์ กฤษฎี

นางสาวสิริภัทร ชมัฒพงษ์