Skip to content

รายชื่อกรรมการซึ่งเป็นคณบดีหรือ หัวหน้าหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา

สาขาการแพทย์แผนไทย

นางอัจฉรา แก้วน้อย

นางสาวณิศรา ชัยวงศ์

นายกิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

นายประวิทย์ อัครเสรีนนท์

นายแสงสิทธิ์ กฤษฎี

นางสาวสิริภัทร ชมัฒพงษ์

รายชื่อกรรมการซึ่งเป็นคณบดี
หรือ หัวหน้าหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา

สาขาการแพทย์แผนไทย

นางอัจฉรา แก้วน้อย

นางสาวณิศรา ชัยวงศ์

นายกิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

นายประวิทย์ อัครเสรีนนท์

นายแสงสิทธิ์ กฤษฎี

นางสาวสิริภัทร ชมัฒพงษ์

ข่าวล่าสุด

รายชื่อกรรมการซึ่งเป็นคณบดี
หรือ หัวหน้าหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา

สาขาการแพทย์แผนไทย

นางอัจฉรา แก้วน้อย

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
ตัวอย่างคุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายพิพัฒน์ แก้มอุดม

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
ตัวอย่างคุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นางสาวกันยานุช เทาประเสริฐ

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
ตัวอย่างคุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

นายประวิทย์ อัครเสรีนนท์

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
ตัวอย่างคุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายวิชาญ เกิดวิชัย

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
ตัวอย่างคุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นางสาวปราวรี ภูนีรับ

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
ตัวอย่างคุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการซึ่งเป็นคณบดี
หรือ หัวหน้าหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา

สาขาการแพทย์แผนไทย

นางอัจฉรา แก้วน้อย

นางสาวณิศรา ชัยวงศ์

นายกิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

นายประวิทย์ อัครเสรีนนท์

นายแสงสิทธิ์ กฤษฎี

นางสาวสิริภัทร ชมัฒพงษ์