รายชื่อกรรมการซึ่งเป็นคณบดีหรือ หัวหน้าหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา

สาขาการแพทย์แผนไทย

นางอัจฉรา แก้วน้อย

นายพิพัฒน์ แก้มอุดม

นางสาวกันยานุช เทาประเสริฐ

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

นายประวิทย์ อัครเสรีนนท์

นายวิชาญ เกิดวิชัย

นางสาวปราวรี ภูนีรับ

รายชื่อกรรมการซึ่งเป็นคณบดี
หรือ หัวหน้าหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา

สาขาการแพทย์แผนไทย

นางอัจฉรา แก้วน้อย

นายพิพัฒน์ แก้มอุดม

นางสาวกันยานุช เทาประเสริฐ

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

นายประวิทย์ อัครเสรีนนท์

นายวิชาญ เกิดวิชัย

นางสาวปราวรี ภูนีรับ

ข่าวล่าสุด

รายชื่อกรรมการซึ่งเป็นคณบดี
หรือ หัวหน้าหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา

สาขาการแพทย์แผนไทย

นางอัจฉรา แก้วน้อย

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
ตัวอย่างคุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายพิพัฒน์ แก้มอุดม

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
ตัวอย่างคุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นางสาวกันยานุช เทาประเสริฐ

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
ตัวอย่างคุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

นายประวิทย์ อัครเสรีนนท์

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
ตัวอย่างคุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นายวิชาญ เกิดวิชัย

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
ตัวอย่างคุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นางสาวปราวรี ภูนีรับ

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
ตัวอย่างคุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการซึ่งเป็นคณบดี
หรือ หัวหน้าหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา

สาขาการแพทย์แผนไทย

นางอัจฉรา แก้วน้อย

นายพิพัฒน์ แก้มอุดม

นางสาวกันยานุช เทาประเสริฐ

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

นายประวิทย์ อัครเสรีนนท์

นายวิชาญ เกิดวิชัย

นางสาวปราวรี ภูนีรับ