Skip to content

สถาบันผ่านการรับรอง

สถาบันหรือสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอด ความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2) (ก)

รายชื่อสถาบันหรือสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้สำหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2566)

Icon

สถาบันผ่านการรับรอง ตามมาตรา 12(2)(ก) 144.66 KB 15126 downloads

รายชื่อสถาบันหรือสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้สำหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย...

สถาบันผ่านการรับรอง

สถาบันหรือสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอด ความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา12(2)(ก)

รายชื่อสถาบันหรือสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้สำหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556

 

Icon

สถาบันผ่านการรับรอง ตามมาตรา 12(2)(ก) 144.66 KB 15126 downloads

รายชื่อสถาบันหรือสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้สำหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย...