หัวหน้าสถาบันหรือสถานพยาบาล

นายนพพร ชายหอมรส

นางสุภิณ ลือชัยสิทธิ์

นางอำไพ ชัยชลทรัพย์

หัวหน้าสถาบันหรือสถานพยาบาล

นายนพพร ชายหอมรส

นางอำไพ ชัยชลทรัพย์

นางสุภิณ ลือชัยสิทธิ์

ข่าวล่าสุด

หัวหน้าสถาบันหรือสถานพยาบาล

นายนพพร ชายหอมรส

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นางสุภิณ ลือชัยสิทธิ์

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นางอำไพ ชัยชลทรัพย์

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

หัวหน้าสถาบันหรือสถานพยาบาล

นายนพพร ชายหอมรส

นางสุภิณ ลือชัยสิทธิ์

นางอำไพ ชัยชลทรัพย์