หัวหน้าสถาบันหรือสถานพยาบาล

นายประเสริฐ สังขกุล

นายอำพล เรืองเดช

นายนพพร ชายหอมรส

หัวหน้าสถาบันหรือสถานพยาบาล

นายประเสริฐ สังขกุล

นายอำพล เรืองเดช

นายนพพร ชายหอมรส

ข่าวล่าสุด

หัวหน้าสถาบันหรือสถานพยาบาล

นายนพพร ชายหอมรส

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นางสุภิณ ลือชัยสิทธิ์

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

นางอำไพ ชัยชลทรัพย์

อายุ : xx
วุฒิการศึกษา : ตัวอย่างวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย :
คุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : ตัวอย่างตำแหน่งปัจจุบัน

หัวหน้าสถาบันหรือสถานพยาบาล

นายประเสริฐ สังขกุล

นายอำพล เรืองเดช

นายนพพร ชายหอมรส