ประกาศสภาการแพทย์แผนไทยจะเปิดรับบริการธุรกรรมคําขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก

  • by

ประกาศ สภาการแพทย์แผนไทยจะเปิดรับบริการธุรกรรม คําขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกและใบอนุญาตการ แพทย์แผนไทย (ก)(ข) และแผนไทยประยุกต์ ถึงวันที่ 8 มกราคม 2558

ประกาศ

สภาการแพทย์แผนไทยจะเปิดรับบริการธุรกรรมคําขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกและใบอนุญาตการ

แพทย์แผนไทย (ก)(ข) และแผนไทยประยุกต์ ถึงวันที่ 8 มกราคม 2558 และจะปิดรับบริการชั่วคราว

โดยสภาการแพทย์แผนไทยจะประชาสัมพันธ์แจ้งทราบภายหลังอีกครั้งเมื่อเปิดทําธุรกรรม

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์สภาารแพทย์แผนไทย

www.thaimed.or.th

จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ