ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งมาสิทธิเสนอรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ วาระ พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๘ แทนตำแหน่งว่างลง

  • by