ประกาศข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตนักศึกษาในการเรียนออนไลน์ในรูปแบบการสนทนาผ่านวีดิทัศน์ (Video Meeting)

  • by