ประกาศข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตนักศึกษาในการเรียนออนไลน์ในรูปแบบการสนทนาผ่านวีดิทัศน์ (Video Meeting)