ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 29 /2562 เรื่องวันเวลาและสถานที่สอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา12 (2) (ข)

  • by