Skip to content

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับที่ ๗ / ๒๕๖๑

เรื่อง การรับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ของผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศณียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑