ขอเชิญ !! ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 วาระการดำรงตำแหน่ง 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 – 28 ธันวาคม พ.ศ.2565

  • by