ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง รายชื่อสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การฝึกอบรม ซึ่งมีสิทธิเสนอรายชื่อผู้รับเลือกเป็นอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

  • by
รายชื่อสถาบันหรือสถานพยาบาล