ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่ผลิตบัณฑิตสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งมีสิทธิเสนอรายชื่อผู้สมัครรับเลือกและมีสิทธิเสนอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย วาระ พ.ศ. 2561-2563 แทนตำแหน่งที่ว่างลง

  • by