ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นคณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หรือหัวหน้าภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 วาระ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563 แทนตำแหน่งที่ว่างลง

  • by