ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการเรื่อง ผลการเลือกคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยแห่งข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยองค์ประกอบคุณสมบัติ และวิธีการได้มา และอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2562

  • by