ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้แทนคณะหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองซึ่งมีสิทธิรับเลือกและเข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกกันเอง เป็นอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

  • by