Skip to content

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ

เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖