Skip to content

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา 12 (2) ส่วนกลางและภูมิภาค ฉบับที่ 6 /2566  เรื่อง การรับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา 12 (2) (ก) ส่วนกลางและภูมิภาค แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 ภาคทฤษฎี ประจำปี พ.ศ. 2566

  • by