ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง รายละเอียดการเลือกกรรมการ ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

  • by