ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง กำหนดผู้มีสิทธิ์เลือก วิธีการเลือก และวิธีการนับคะแนน ในการเลือกกรรมการ สภาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

  • by