Skip to content

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา 12 (2) ส่วนกลางและภูมิภาคฉบับที่ 7 /2566  เรื่อง  การรับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา 12 (2) (ข) ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ขั้นตอนที่ 1 – 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

  • by