Skip to content

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา 12 (2) ส่วนกลางและภูมิภาคฉบับที่ 8 /2566  เรื่อง การรับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองตามมาตรา 12 (2) (ข) ส่วนกลางและภูมิภาค แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ขั้นตอนที่ 1 – 3 ประจำปี พ.ศ. 2566

  • by