ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๒๐/๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิอบรมครูแพทย์แผนไทย ตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยครูแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗

  • by