ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพสภาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

  • by