Skip to content

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับหนังสือรับรองการขอขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับหนังสือรับรองการขอขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง  ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2561