ประกาศฉบับที่12/2563 เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ก)และ(ข) แห่ง พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ประจำปี 2563

  • by