ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 9/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิขอเป็นสมาชิกและขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ข) แห่งพระบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 วิชาการผดุงครรภ์ไทย (เพิ่มเติม)

  • by

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 9/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิขอเป็นสมาชิกและขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ข) แห่งพระบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 วิชาการผดุงครรภ์ไทย (เพิ่มเติม)