ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 17 / 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมครูแพทย์แผนไทยประเภท (ก) รุ่นที่ 2

  • by

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมครูแพทย์แผนไทยประเภท (ก) รุ่นที่ 2 ตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยครูแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562