Skip to content

ประกาศสภาการเเพทย์แผนไทย เรื่อง การใช้เครื่องยากัญชากลางทางการเเพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลการเเพทย์แผนไทยเอกชน