ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง กำหนดรายละเอียดการสมัครการเลือกกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 15 (2)

  • by

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง กำหนดรายละเอียดการสมัครการเลือกกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือหัวหน้าภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมายว่าด้วย สถาบันอุดมศึกษาเอกชน วาระ พ.ศ. 2561-2563 แทนตำแหน่งที่ว่างลง