ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่องกำหนดรายละเอียดการสมัครการเลือกอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

  • by

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่องกำหนดรายละเอียดการสมัครการเลือกอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามข้อ 5 (3) และ (4) ตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยองค์ประกอบคุณสมบัติและวิธีการได้มาและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2562