ประกาศ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๗ เรื่อง เลื่อนสมาชิกผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 19 และได้รับคะแนนจากการเลือกตั้งกรรมการ ตามมาตรา 15 (5) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ วาระ พ.ศ.2565-2568