ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๙/๒๕๖๗ เรื่อง ยกเลิกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๒๓๑ ง ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖

  • by