ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง การจัดการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย วาระ พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๘ แทนตำแหน่งกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒) สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ว่างลง

  • by