Skip to content

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ที่ 12/2566 เรื่อง รายชื่อผู้ที่ยื่นแบบคำร้องขอไม่เข้าสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ ตามมาตรา 12 (2) (ก) ส่วนภูมิภาค ปี 2565 เป็นผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ ตามมาตรา 12 (2) (ก) ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

  • by