ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๑๓/๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครอบรมครูแพทย์แผนไทย ตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยครูแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำปี ๒๕๖๗

  • by