Skip to content

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ที่ 14 /2566 เรื่อง ตำราที่ใช้เป็นแนวทางในการสอบความรู้วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา 12(2) ส่วนกลางและภูมิภาค แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ภาคทฤษฎี ประจำปี พ.ศ. 2566 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์

  • by