Skip to content

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 17 /2566 เรื่อง วิธีการสอบ วิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทย จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา 12 (2) (ข) ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ขั้นตอนที่ 1 – 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566