ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๒๒/๒๕๖๗ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครอบรมครูแพทย์แผนไทย ตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำปี ๒๕๖๗

  • by