ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง รับรองบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการ ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ แทนตำแหน่งที่ว่าง วาระ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘

  • by