Skip to content

ประกาศสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย

ประกาศสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย
ด้วยสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทยมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย