ประกาศหลักสูตรการแพทย์พื้นบ้านไทย : การตอกเส้น

  • by

ด้วยสภาการแพทย์แผนไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพด้วย วิธีการแพทย์พื้นบ้านไทย ซึ่งการแพทย์พื้นบ้านไทยมีบทบาทในการดำรงชีวิตประจำวันของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่นับวันจะมีความสำคัญต่อชีวิตและสังคมของคนไทยมากขึ้น สภาการแพทย์แผนไทย จึงได้จัดทำหลักสูตรการแพทย์พื้นบ้านไทย : การตอกเส้น เพื่อเป็นแนวทางและต้นแบบในการปฏิบัติด้านการแพทย์พื้นบ้านไทยเพื่อพัฒนาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยต่อไป