ประกาศ ฉบับที่ ๔/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย วาระ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ เพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖