ประกาศ ฉบับที่ ๕/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย