ประกาศ ฉบับที่ ๖/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย