ประกาศ ฉบับที่ ๗/๒๕๖๗ เรื่อง เลื่อนสมาชิกผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙ และได้รับคแนนจากการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๕(๕) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ วาระ พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๘

  • by