ประกาศ เรื่อง การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 31/2561 เพื่อนำเสนอตารางสรุปการเเก้ไขร่าง พรบ.ยา พ.ศ. …

  • by

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 31/2561 ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. เเละได้มีการเชิญสภาวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับ ร่าง พรบ.ยา พ.ศ. ….. เพื่อติดตามข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ พรบ.ยา พ.ศ. … นั้น ซึ่งในเบื้องต้น ไม่ได้เชิญสภาการเเพทย์แผนไทยเข้าร่วมการประชุม นายกสภาการเเพทย์แผนไทยในฐานะผู้บริหารสภาการเเพทย์แผนไทย ได้ทำหนังสือถึง นายเเพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข ขณะนี้ ทางสำนักเลขาคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เเจ้งมายังสภาการเเพทย์แผนไทย ให้เข้าร่วมประชุมในวันเเละเวลาดังกล่าวได้ ซึ่งสภาการเเพทย์แผนไทย จะได้นำเสนอตารางสรุปการเเก้ไขร่าง พรบ.ยา พ.ศ. … ที่ได้ข้อยุติจากคณะทำงานพิจารณาให้คณะกรรมาธิการสาธารณสุข ดำเนินการต่อไป