Skip to content

พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย ได้เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน OTOP นวดไทย สู่อนาคตการบริการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทย