รวบรวมข้อเสนอแนะขอแก้ไขร่าง พรบ.ยา ฉบับปัจจุบัน ของอย.

  • by

ขณะนี้สภาการแพทย์แผนไทย กำลังรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อจะเสนอ อย.แก้ไข พรบ.ยา ฉบับปัจจุบัน
ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการของ อย. ขอให้ชาวแผนไทยร่วมมือกันเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ผ่านช่องทางสื่อต่างๆมาที่สภาการแพทย์แผนไทย เพื่อดำเนินการต่อไป

ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561 “อย่านอนหลับทับสิทธิ์ เพื่อจะได้ไม่เสียใจภายหลัง”