ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง รายชื่อสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ตามมาตรา 15 (5) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556