ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 6/2565 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย รองเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย ประชาสัมพันธ์ และเหรัญญิก

  • by