ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 7/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย วาระ พ.ศ. 2565-2568 เพื่อดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556

  • by