ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่องการตรวจสอบและปรับปรุงทะเบียนสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556