ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง ผลการสรรหาอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตามข้อ 4(4)และ(5) แห่งข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วย องค์ประกอบ คุณสมบัติและวิธีการได้มาและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์