ประกาศฉบับที่ 51/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และสถานที่สอบ ความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

  • by

**รายชื่อผู้สมัครสอบฯที่ส่งเอกสารไม่ครบต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม**